• Pociąg do Cooltury
 • Wolontariat Europejski w Holenderskiej Galerii
 • Wystartował konkurs grantowy
 • Zarząd

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 • Miasto Leszno

 • Kody Rabatowe

 • Sponsorzy

 • Sponsorzy

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • MOK

 • E-Learning
 • IYN
 • Arena Kreatywnej Edukacji
 • Sieci
 • Andrzej Krajewski

  Andrzej Krajewski

 • Maria Pietrowska

  Maria Pietrowska

 • Ada Różycka

  Ada Różycka

 • Marta Grześko-Nyczka

  Marta Grześko-Nyczka

 • Patryk Sekulski

  Patryk Sekulski

 • Monika Toll

  Monika Toll

 • Ola Glinkowska

  Ola Glinkowska

 • Krystian Walachowski

  Krystian Walachowski

 • Asia Wdowiak

  Asia Wdowiak

 • Asia Jękot-Łaźniak

  Asia Jękot-Łaźniak

 • Ola Nowicka

  Ola Nowicka

 • Monika Lisiecka

  Monika Lisiecka

 • Asia Janowicz

  Asia Janowicz

 • Natalia Kaźmierska

  Natalia Kaźmierska

 • Kasia Ziarczyk

  Kasia Ziarczyk

 • Brygida Sanecka

  Brygida Sanecka

 • Agnieszka Wirbel

  Agnieszka Wirbel

 • Karolina Dobrzycka

  Karolina Dobrzycka

 • Wiktoria Walenciak

  Wiktoria Walenciak

 • Jakub

  Jakub "Jacob" Skóra

 • Magda Jezierska

  Magda Jezierska

 • Wiktoria Cieślawska

  Wiktoria Cieślawska

 • Olga Purczyńska

  Olga Purczyńska

 • Anita Zalisz

  Anita Zalisz

 • Julia Kochańska

  Julia KochańskaOgłoszono otwarty konkurs ofert:BOMBA INICJATYW
Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVII/341/2016 z 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” PREZYDENT MIASTA LESZNA I FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ Ogłaszają otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu pomocy społecznej.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

 

Cel zadania: Celem będzie wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna poprzez realizację zadań zleconych w formie wspierania z zakresu pomocy społecznej.

 

Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017: 15,000 zł

Kwota dofinansowania: 3,000 zł

 

Zasady i warunki przyznania dotacji:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje  zadań powinny spełniać warunki ogólne:

1) złożyć w terminie wypełnioną ofertę na obowiązującym formularzu MSiPS,  zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, następnie dostarczyć  elektronicznie na adres: mikrogranty.leszno@gmail.com do 11.07.2017r. do godz. 15.00, ul. Więzienna 3, Leszno (64-100), decyduje data wpływu dokumentów na adres mailowy.

2) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza do realizacji konkretnego zadania.

3) zadeklarować wkład własny w wysokości nie mniej niż 20% kosztów zadania. W ramach mikrodotacji dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

4) przynajmniej jedno z zadań zakładanych w konkursie wnioskodawcę powinno uwzględniać realizację działań adresowanych do mieszkańców Leszna w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno np. udział w Festynie Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich Instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie we wrześniu 2017r.

5) Beneficjenci zobowiązują się, w razie pozytywnego rozpatrzenia ich wniosków, do uczestnictwa
w szkoleniu dla Beneficjentów, organizowanego przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej, dnia:
20 lipca 2017 w godzinach 10:00 – 14:00
.

6) zadeklarować zastosowanie się, w razie realizacji swojej inicjatywy, do dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 (Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji) oraz do stosowania logo konkursu Bomba Inicjatyw- Mikrogranty Prezydenta Miasta Leszna podczas publikacji jakichkolwiek treści promocyjnych lub też/ i produktów projektu.

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

- usługi poligraficzne i internetowe

- transport, koszty przejazdu

 - wyżywienie, noclegi

- honoraria

- materiały

- nagłośnienie, scenografia

- wynajęcie obiektów

- sprzęt niezbędny do realizacji zadania

- inne szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć

Termin i warunki  realizacji zadania:

 • Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie .
 • Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
 • Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

Termin realizacji zadania: 05/08/2017- 30/09/2017

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na oficjalnej stronie internetowej Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna pomiędzy 18 a 19 lipca 2017 r

 

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć elektronicznie na adres: mikrogranty.leszno@gmail.com do dnia 11.07.2017 na formularzu MSiPS z 3/09/2016. Jeden uprawniony podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie jedną ofertę.

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego wniosku oraz niżej wymienionych załączników w formie papierowej:

- aktualny odpis KRS, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione

- umowy partnerskie, podpisane przez uprawnione osoby

- kopię statutu organizacji

 

Ogłoszenie wyniku naboru wniosków nastąpi do dnia 19.07.2017r.

Postanowienia końcowe

Dotacji nie można wykorzystywać na:

1) prowadzenie działalności gospodarczej,

2) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna

3) Kwota wnioskowanej dotacji musi wynosić 3,000zł.

 

4) Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
 • Leszno City Guide
 • Leszno Quiz
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
Lasocice, ul. Zachodnia 6, 64-100 LESZNO
BIURO: ul. Więzienna 3, 64-100 LESZNO
Tel.: +48 608 433 052 (Natalia), +48 888 496 548 (Magda)
Fax: +48 656194442
E-mail: kontakt@fundacja-cat.pl

Konto: Multibank 80 1140 2017 0000 4402 1199 8012
KRS:0000320676, REGON:301033297, NIP: 697-225-01-47

 • Młodzież w działaniu
 • erasmus
 • Ucze się całe życie

Modernizacja strony została zrealizowana przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach realizowanych przez Fundację CAT
projektów z programu Młodzież w Działaniu, Grundtvig